EJ_六十四卦速記表

乾(天) 坤(地) 震(雷) 艮(山) 離(火) 坎(水) 兌(澤) 巽(風)

https://kknews.cc/news/o25e386.html

BUD_佛陀。開示

「生亦悉足羨,死亦悉足厭,本來無生死,生死由心現;了知諸法空,始信一切有,西方有淨土,有佛無量壽。」 夏蓮居老居士

寡之見:寡而不孤。沉默寡言。清心寡欲

古人認為,人生在世應當淨化自我,做到寡身、寡言、寡心,從而使身心達到完美的境界。 寡染以清身、寡言以清口、寡欲以清心。 顏元(清)